Στη γραφειοκρατική μας εποχή, τα μέλη μιας ομάδας συχνά αισθάνονται απελπισμένα και αναποτελεσματικά μπροστά σε φαινομενικά ανυπέρβλητες δυσκολίες. Μερικά μέλη φτάνουν να πιστεύουν ότι θα ήταν καλύτερα να μην ανήκουν σε καμιά ομάδα. Αλλά κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει μόνος του και, αρνούμενος την ιδιότητα του μέλους σε μια ομάδα, αρνείται την υπερηφάνεια και ικανοποίηση η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ομαδική εργασία.

Στην έρευνά του σχετικά με την τεχνολογία των ομάδων, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ κωδικοποίησε τις βασικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν τα μέλη οποιασδήποτε ομάδας προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της. Αυτές εμφανίζονται στον κώδικα που ακολουθεί, ο οποίος γράφτηκε τον Ιανουάριο του 1951.

1 Το επιτυχημένο μέλος μιας ομάδας είναι εκείνο που με τις δικές του δραστηριότητες προσεγγίζει στο μέγιστο το ιδανικό, την ηθική και τη λογική κρίση όλης της ομάδας.

2 Η υπευθυνότητα του ατόμου για την ομάδα ως σύνολο δεν θα πρέπει να είναι λιγότερη από την υπευθυνότητα της ομάδας για το άτομο.

3 Το μέλος της ομάδας έχει ως μέρος της ευθύνης του την ομαλή λειτουργία ολόκληρης της ομάδας.

4 Ένα μέλος της ομάδας πρέπει να ασκεί και να επιμένει για τα δικαιώματά του και τα προνόμιά του ως μέλος της ομάδας, και να επιμένει για τα δικαιώματα και τα προνόμια της ομάδας ως ομάδας, και να μην επιτρέπει να μειώνονται αυτά τα δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο ή σε οποιονδήποτε βαθμό, ανεξάρτητα από την όποια δικαιολογία ή προκειμένου να επιταχύνει κάποιες διαδικασίες.

5Το μέλος μιας αληθινής ομάδας πρέπει να ασκεί το δικαίωμά του να συνεισφέρει στην ομάδα και πρέπει να επιμένει για το δικαίωμα της ομάδας να συνεισφέρει σ’ αυτό. Θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι, αν κάποια απ’ αυτές τις συνεισφορές δεν γίνεται δεκτή ως δικαίωμα, η ομάδα θα έχει αναρίθμητες αποτυχίες. (Ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας είναι αυτό στο οποίο το μέλος δεν επιτρέπεται να συνεισφέρει στο κράτος αλλά το υποχρεώνουν να πάρει συνεισφορά από το κράτος.)

6 Διαταραχή των υποθέσεων µιας οµάδας από ξαφνικές αλλαγές σχεδίων που δεν δικαιολογούνται από τις περιστάσεις ή κατάρρευση των αναγνωρισµένων διαύλων ή παύση χρήσιµων εργασιών σε µια οµάδα, πρέπει να απορρίπτονται και να εµποδίζονται από τα µέλη της οµάδας. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µη διαταράσσεται ο διευθυντής, µε αποτέλεσµα να µειώνεται το ARC.

7 Έλλειψη σχεδιασμού ή έλλειψη συνειδητοποίησης των ιδανικών πρέπει να διορθώνονται από το μέλος της ομάδας για λογαριασμό της ομάδας, με το να φέρνει το θέμα σε διάσκεψη ή να δρα με δική του πρωτοβουλία.

8 Το μέλος μιας ομάδας πρέπει να συντονίζει ενέργειες που αναλαμβάνει με δική του πρωτοβουλία με τα ιδανικά και τη λογική κρίση ολόκληρης της ομάδας και με άλλα μέλη ατομικά, γνωστοποιώντας ευρέως τις δραστηριότητες και τις προθέσεις του, έτσι ώστε όλες οι αντιθέσεις να εμφανιστούν εκ των προτέρων.

9 Το μέλος μιας ομάδας πρέπει να επιμένει στο δικαίωμά του να έχει πρωτοβουλία.

10 Το μέλος μιας ομάδας πρέπει να μελετά και να κατανοεί τα ιδανικά, τη λογική κρίση και τις ενέργειες της ομάδας και να εργάζεται βάσει αυτών.

11 Το μέλος μιας ομάδας πρέπει να εργάζεται για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο στην τεχνολογία και στην τεχνική της ειδικότητάς του μέσα στην ομάδα, και πρέπει να βοηθά άλλα άτομα της ομάδας να κατανοήσουν αυτή την τεχνολογία και τεχνική, καθώς και τον ρόλο της στις οργανωτικές ανάγκες της ομάδας.

12 Το μέλος μιας ομάδας θα πρέπει να γνωρίζει επαρκώς κάθε τεχνολογία και τεχνική μέσα στην ομάδα, προκειμένου να κατανοεί τόσο τις ίδιες αλλά και τον ρόλο τους σε σχέση με τις οργανωτικές ανάγκες της ομάδας.

13 Από το κάθε μέλος μιας ομάδας εξαρτάται το μέγεθος του ARC σε αυτή την ομάδα. Θα πρέπει να επιμένει να υπάρχουν υψηλού επιπέδου γραμμές επικοινωνίας, καθώς και καθαρότητα όσον αφορά τη στοργή και την πραγματικότητα, και να γνωρίζει τις συνέπειες από την απουσία τέτοιων συνθηκών. Και πρέπει να εργάζεται συνεχώς και δραστήρια για τη διατήρηση υψηλού ARC μέσα στον οργανισμό.

14 Το µέλος µιας οµάδας δικαιούται να είναι υπερήφανο για τη δουλειά του, έχει το ελεύθερο να κρίνει τι είναι το καλύτερο γι’ αυτήν, και να χειρίζεται τα καθήκοντα που περιλαµβάνει.

15 Το μέλος μιας ομάδας πρέπει να αναγνωρίζει ότι είναι το ίδιο υπεύθυνο για κάποιο τμήμα της ομάδας και/ή των καθηκόντων του και ότι θα πρέπει το ίδιο να έχει τόσο τη γνώση όσο και το δικαίωμα διαχείρισης αυτού του τομέα για τον οποίο είναι υπεύθυνο.

16 Το μέλος μιας ομάδας δεν θα πρέπει να επιτρέπει να εγκρίνονται κανονισμοί που περιορίζουν ή απαγορεύουν τις δραστηριότητες όλων των μελών της ομάδας, εξαιτίας της αποτυχίας μερικών μελών της.

17 Κάθε μέλος μιας ομάδας θα πρέπει να επιμένει να υπάρχει ευέλικτος σχεδιασμός και αλάνθαστη εκτέλεση σχεδίων.

18 Το µέλος µιας οµάδας θα πρέπει να κατανοεί ότι η καλύτερη εγγύηση τόσο για τη δική του επιβίωση όσο και για την επιβίωση της οµάδας είναι να επιτελεί άριστα τα καθήκοντά του. Είναι προσωπική υπόθεση του κάθε μέλους της ομάδας να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση από κάθε άλλο μέλος, ανεξάρτητα από το αν η ιεραρχία ή η ομοιότητα των καθηκόντων δικαιολογεί μια τέτοια εποπτεία.

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ