Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Νομική Προσωπικότητα των Θρησκευτικών Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων Πίστης.

Εκδότης: Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

Ημερομηνία: 4 Φεβρουαρίου 2015

Κατευθυντήριες Γραμμές για Αναθεώρηση της Νομοθεσίας που Σχετίζεται με τη Θρησκεία ή την Πίστη

Εκδότης: Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2004

Ελευθερία της Θρησκείας ή των Πεποιθήσεων: Νομοθεσία που Επηρεάζει τη Διάρθρωση Θρησκευτικών Κοινοτήτων

Εκδότης: Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

Ημερομηνία: 16 Σεπτεμβρίου 1999

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προώθηση και την Προστασία της Θρησκείας ή των Πεποιθήσεων

Εκδότης: Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2013

ΚΑΝΤΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ